Štěstí, Voják - záznam z přednášky

 

Tyto karty jsou analogické znamení Berana a planetě Mars. Vy, co znáte aspoň trochu astrologii, tak zde můžete použít znalosti vážící se k Beranu a Marsu.

Obě karty jsou zástupné, mají stejné významy. Liší se v maličkostech, což je vidět z jejich významů na pozicích. Štěstí si nese spíše ten pozitivnější náboj, pozitivnější akci, dynamiku významů 1.skupiny a to vždy s dobrým výsledkem. Voják nese spíše nátlakovou akci, "musím za každou cenu; jsem první; chci být první". Štěstí je umírněnější, Voják agresivnější. Při srovnání s astrologií by to znamenalo, že Štěstí je planeta Mars v harmonických aspektech, je to radostná akce, radostná dynamika. Voják je Mars v dynamických aspektech, je to bojovnější, nátlakovější, uhádanější. Vzteklejší.

Každá skupina je rozepsána v odstavcích, které umožňují lepší a rychlejší orientaci hlavně v začátcích, kdy si nebudete ještě tak jistí pamětí nebo představivostí. Představivostí v tom smyslu, že když uvidíte třeba vodní kartu, tak už vám naskočí buď vlastnosti potůčku, rybníku, tůně, vodotrysku nebo vodopádu, vlnění moře, májový deštíček, protržení přehrady – zkrátka ta voda se různě projevuje a je třeba ten projev vztáhnout vždy k položené otázce. Případně k místu, na kterém karta ve výkladu leží. Tak než si na toto zvyknete, než se vám to stane přirozeností, do té doby můžete využívat mnou zpracovaných rozpisů skupin. A klidně si tam můžete vpisovat další slovní spojení, která vás v té souvislosti napadnou. Ale každopádně musí odpovídat dané kartě, danému živlu, danému odstavci. Ne, že si tam budete psát všechno co vás napadne, to byste v tom měli pěkný bordel! Pokud jste kartáři a pracujete převážně intuicí, pak tady to není až tak žádoucí. Tato výkladová metoda má svá pravidla, tak jako má svá pravidla astrologie a je nutné je dodržovat.

Ale zpátky k významům 1.skupiny.

Popis v odstavci „obecně“ jsou stručné významy oněch karet a můžete je použít tehdy, pokud se někdo bude ptát na obecnou situaci, také slouží k povšechnému obecnějšímu sdělení. Ale je to vždy akce, vždy se to týká aktivity, činnosti. Jsou to rychlé začátky, rychlé konce. Tyto dvě ohnivé karty přirovnávám k zápalce – škrtne se a hned hoří, ale nemá to dlouhé trvání. Zápalka opravdu dlouho nehoří, jsou to takové ty akce „hurá“, běh na krátkou trať. Jsou to také lidi, kteří velice dobře dokáží nabudit ostatní, podnítit ostatní, vyprovokovat je k něčemu. Je to takový ten motor

Jsou to důstojníci, velitelé – zavelí, vyprovokují, něco začnou, ale tím to také končí. To je ta akce, kdy ta zápalka hoří a hned zhasne. Aby se akce dokončila nebo události dotáhly do konce, to už pak musí dodělat jiní, protože oni jdou na další akci

Patří sem i ostré nástroje, pálivá jídla, ohnivé barvy, vášeň, vitalita. Vše, co souvisí s rychlým nástupem. Tak jako na jaře, kdy vše začne rychle rašit, růst.

U domu či bytu se jedná o vstupní dveře a také fasádu. A i u člověka je to to první, co na něm vidíme tudíž vzhled, fasáda. Ve velkém výkladu, podle toho, kde tyto karty budou stát a chtěli byste použít odstaveček „obecně“, tak tímto způsobem se ta záležitost projevuje. Zkrátka chce být na očích. Pokud to bude třeba na 9.místě, pak se ten člověk projevuje způsobem – všechno znám, všechno vím. Ale v hlubším rozhovoru třeba o smyslu života, o náboženství, o víře, tam pak může být vedle jak ta jedle. A okamžitě obrátí směr hovoru, začne mluvit zas o něčem jiném. Neustále nadhazuje nová a nová témata hovoru.

Také spory, hádky, ostré předměty, zbraně – to vše ukazují tyto karty. Evokovat vám to může šavle na kartě Voják, na kartě Štěstí pak věž kostela či ramena kříže. Ve výkladu třeba na místě zdraví a nemocí to mohou být rychle nastupující nemoci, mohou to být úrazy např. říznutí, spálení, opaření, zkrátka souvisí to s tím ohněm, horkem, rychlostí, s tou zápalkou. Nemoci rychle přicházejí a rychle odcházejí. Také to provázejí horečky. Horko souvisí i se zdroji tepla, s horkými nápoji.

Obecně tyto karty ukazují na ostré předměty, rychlé akce, střelné zbraně, také ráznost. Pokud by byl dotaz, jaké si mám koupit auto, pak tyto dvě karty ukazují na sporťáka.

Odstavec „osoby“ můžete použít v případě, pokud se bude dotaz týkat osob. Věkové určení v tomto případě je cca 38 – 45 let. Bývá to třeba při dotazech typu – na koho si dát pozor, kdo mně může pomoci, jak starý bude člověk s nímž se seznámím apod. Nebo když přijde majitel obchodu, že mu tam někdo ze zaměstnanců krade, tak tyto karty ukazují to věkové rozpětí. A je to mužská energie. Jsou to muži. Ale takovýto veskrze bojovný a mužský projev mohou mít samozřejmě i ženy.

Typické pro tyto osoby bývá znaménko nebo jizva někde na hlavě, na obličeji. Vztahuje se to ke rčení – chce hlavou prorazit zeď.

Když by šlo o porovnávání osob nebo volbu z možností, pak klidně můžete říct – je to muž mezi 38 a 45 roky. Je to ten mladší z těch dvou, pokud by šlo o porovnání mladší/starší. Ovšem když by vedle těchto byly karty 5.skupiny, tak to bude ten starší z těch dvou. Protože 5.skupina ukazuje na mladší lidi.

Odstavec „kladné“ a „záporné“ vlastnosti lze použít pro charakteristiku osob i děje nebo události. Karta Voják ve spojení s vodními kartami může ukazovat na velkou žízeň – alkoholismus. Jinak si myslím, že tady není třeba o tom sáhodlouze hovořit, že vám je jasné, kdy tyto odstavce použít.

Při dotazech na práci, zaměstnání, ale i výdělkové možnosti, případně kterou školu studovat, pro co má dítě vlohy, pak použijte odstavec „povolání“. A to se týká všech karetních skupin. Tady v tom případě jde o povolání, kde se nosí uniforma. Tudíž třeba i soudce, hajný, lékař. Nejde ani tak o uniformu, spíše o stejnokroj typický pro to které povolání. Takže nejenom vojáci nebo policie.

Odstavec „část těla“ a „nemoci“ jsou si významově podobné, záleží na otázce, zda půjde o úraz na určité části těla, případně zda půjde o onemocnění. Části těla můžete použít i v případě, pokud půjde o popis osoby. Svaly souvisí s tou mužskou fyzickou energií.

„Časové určení“ souvisí s číslem 1. První jarní den, Nový rok atd., jak tam máte napsáno. Při dotazu – kdy změnit zaměstnání?, by odpověď byla – rychle, do měsíce, v březnu. Vždy podle toho, v jakém období dotaz padl. Vždycky záleží na tom, kdy se lidé ptají. Při otázce položené třeba v únoru můžete klidně říct – do měsíce. Nebo v březnu. Všimněte si, že je to v podstatě stejné. Protože od února do března je právě ten jeden měsíc. Pokud by přišel teď koncem listopadu a ptal se, kdy se událost stane nebo kdy má něco udělat, tak řeknete do měsíce nebo od nového roku nebo nejpozději v březnu. Prostě vždy musíte mít na paměti otázku a odpověď dávat ve smyslu otázky. Když by ten dotyčný přišel v dubnu, tak opět je časové určení do měsíce, ale pokud to nestihne nebo nezvládne do toho měsíce, pak další vhodné období je až příští rok v březnu. Nelekejte se, není to složité, to vám vždy ty karty ukážou. 

Dotaz:  A to na to má čas celý ten rok? KK: Ne ne. To jen nevyužil příležitost, nevyužil příležitost v momentě, kdy hořela ta zápalka. Ta zkrátka zhasla a další bude až za ten rok. Jsou to ty rychlé akce, rychle přicházející možnosti, které je nutné taky rychle využít. Trvání maximálně měsíc. Nebo do jednoho měsíce. Samozřejmě, že se ten člověk o to může pokoušet každý měsíc. Ale je nepravděpodobné, že by se mu to v tom mezidobí povedlo. To je to mlácení hlavou o zeď. Zkrátka buď teď do měsíce nebo potom až znovu březen.

Dotaz: A celý březen? Nebo je to podle Berana od 21.března do 20.dubna? KK: Lidi málokdy potřebují vědět konkrétní datum. Prostě tyto karty ukazují na březen, 2.skupina pak na duben. Pouze pokud by mezi třemi kartami byly obě tyto, pak se to posouvá na přelom března a dubna. Rozumíte?

Ta rychlost se projeví i při dotazech typu – jsem zamilovaná, chci se rozvádět, přítel je úžasný, to bude láska na celý život – tak v tomto případě to ukazuje na lásku na jedno jaro. Maximálně vztah na jeden rok. Tudíž rozvádět se by byla blbost. Jak rychle to vzniklo, tak rychle to skončí.

Odstavec „prostředí“ lze využít při dotazech typu – kam se budu stěhovat, kde někoho potkám, kde si mám dát schůzku, kde mám postavit dům apod. V případě domu těžko doporučíte například vedle jatek nebo ve vojenském prostoru, spíše to může být vedle sportovního areálu. Ovšem pokud by šlo o vojáka z povolání nebo řezníka, pak by mu první dva příklady asi vyhovovaly, že? Vždy musíte brát v potaz položenou otázku. Když by šlo o stěhování někam jinam, pak to mohou být města s výrazným průmyslem, město s železničním uzlem apod.

Odstavec „krajina“ lze využít při dotazech – jak to tam vypadá, jaké je okolí, jaké je tam podnebí apod. Světová strana je východ, souvislost s vchodovými dveřmi do domu. Vchod, východ. A také s postavením Berana v obecném horoskopu.

Barva je červená, je zde podobnost s tím bojem a krví. A významovou podobnost se znamením Berana a planetou Mars jsem zmínila už na začátku.

 

Významy dle výkladových míst (na ukázku uvádím pouze 2) 

 

1.místo výkladu. 

Voják na tomto místě vypovídá o aktivním a dynamickém roku. Ten rok bude mít spád, bude to sled rychlých akcí, rázných akcí, ale někdy ten člověk může vystupovat skutečně bezohledným způsobem. Objevuje se snaha „hlavou prorazit zeď“, vrhat se do věcí bez rozmyšlení.

Pokud bychom chtěli vědět, jak ten člověk vypadá, tak si v přehledu 1.skupiny najdete třeba odstavec „obecně“ nebo „osoby“. Podle toho můžete interpretovat vzhled např. že má rychlé pohyby, rychlou chůzi, mimiku. Pokud gestikuluje, tak to mohou být trhavé pohyby, jako když seká šavlí.

Pokud se někdo ptá na děti vzhledem k výchovným problémům s nimi nebo jejich zdravotním potížím (jinak na děti do 15ti let samostatně velký výklad nedělám, protože děti jsou plně pod vládou a zodpovědností rodičů. Samy se sebou nemohou udělat nic, i kdyby to karty nakrásně říkaly, prostě vždy musí poslechnout své rodiče.), tak tyto dvě karty mohou ukazovat na hyperaktivitu.

Štěstí také předznamenává rok, který bude mít spád, opět tam bude akčnost, ale především to bude rok, kdy jakákoli aktivita bude mít smysl a může přinést pozitivní výsledky. Ten člověk působí velmi energicky, má dostatek energie a může se během celého roku cítit velmi dobře. Bude mít pocit, že se věci daří. Ale samozřejmě musí je chtít spustit, nastartovat. Musí tam být spouštěcí moment.

I tento člověk je dynamický, optimistický, má také rychlé reakce, rychlé pohyby, ovšem už to není to sekání šavlí, je to vyrovnanější a vyzařuje z něj radost z pohybu. U Vojáka jde spíše o vnitřní tlak nebo přetlak, kdežto u Štěstí se jedná o radost. Člověk je usměvavý, radostný. A stejně tak usměvavý a radostný by měl být celý rok.

Voják je člověk, který na sebe bude upozorňovat popichováním, ironickými poznámkami, netrpělivými gesty. Štěstí na sebe také strhává pozornost, ale je to spíše úsměvem, humorem, vtipnými poznámkami.

Pořád jde o první skupinu, pořád jde o postoj – Já první, ale každá karta to dělá jiným způsobem.

 2.místo výkladu 

Obecně toto místo vždy vypovídá o hodnotách. Pokud tu bude stát Voják, může jít o rok rychlých zisků i rychlých ztrát. Když by karty ukazovaly na prodej např. domu, pak může jít o rychlý prodej, podaří se to rychle, nicméně stejně tak rychle peníze utratíme nebo je vložíme do něčeho jiného. Disponibilní energie 1.skupiny je směřována především k vydělávání peněz, k hodnotovým či majetkovým záležitostem, k obohacení se. Příjmy mohou plynout z aktivit podle odstavce „povolání“ případně „prostředí“. Výdaje mohou souviset s nesmyslným utrácením za záliby, erotiku; mohou někdy být i prostředkem k upozornění na sebe – Já na to mám!, i když na to třeba fakticky nemá.

Karta Štěstí na tomto finančním místě rovněž ukazuje, že příjmy a výdaje se budou rychle střídat, ale bude to přinášet větší spokojenost a trvalejší výsledek. Hodnoty a majetek během roku budou stabilnější, ten člověk bude více srovnán s jejich momentálním stavem. Je to člověk podnikavý, cokoli podnikne pro zvýšení financí či majetku, to se mu bude dařit.

Pokud zde bude Voják, pak budu dotyčného varovat před nesmyslnými akcemi bez rozmyslu, na něčí popud se nenechat vyprovokovat k investicím, prostě pozor na tu netrpělivou rychlost a razanci.Když zde bude Štěstí, tak naopak aktivitu v majetkových záležitostech doporučím. Prostě nebát se jít do věcí, nemít strach být aktivní.

Rozumíte tomu? Je vám jasné, jak se obě karty stejné skupiny na stejném místě projevují jinak? Pořád jde o akci, rychlost, ráznost, ale u Štěstí je jakoby uvážlivější.